ประวัติการศึกษา พิมพ์

นายพีราวิชญ์ ภาคนนท์กุล
Mr.Peerawich Phaknonkul

----------------------------------------------------

ปี 2552           มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระดับปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

เกรดเฉลี่ย 3.51 (51 หน่วยกิต) <Transcript>   ดูผลงานด้านวิจัย 

---------------------------------------------------------------------

ปี 2545           มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

โครงการอบรมวิชาชีพครู

เกรดเฉลี่ย 3.89 (24 หน่วยกิต) <Transcript>

---------------------------------------------------------------------

ปี 2544           มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

เกรดเฉลี่ย 2.81 (153 หน่วยกิต) <Transcript>