สด 386 การออกแบบเว็บไซต์
Course Syllabus

รหัสวิชา-รายวิชา  สด 386 การออกแบบเว็บไซต์
DC 386 Web Design

คำอธิบายรายวิชา
หลักและเทคนิคในการสร้างเว็บไซต์ที่มีประสิทธิผล เพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วนและน่าดึงดูดใจ โดยศึกษากระบวนการออกแบบเว็บไซต์ นับตั้งแต่การวางแผน การกำหนดวัตถุประสงค์ของการผลิต การออกแบบเนื้อหา การออกแบบโครงร่าง การออกแบบการโต้ตอบปฏิสัมพันธ์ การออกแบบให้เห็นภาพ และการทดสอบประสิทธิผลของเว็บไซต์

หน่วยกิต   3(2-2-5)
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  สด 282  การปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนและคอมพิวเตอร์
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 
หลักสูตรและประเภทของรายวิชา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
อาจารย์พีราวิชญ์ ภาคนนท์กุล

ภาคการศึกษา 2 /2557   ชั้นปีที่เรียน  ปริญญาตรีชั้นปีที่ 3
สถานที่เรียน  ห้องอินเทอร์เน็ต ชั้น 3 อาคาร 75 ปีแม่โจ้ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร

วันที่เรียน  ทุกวันศุกร์ เวลา 8.00-12.00 น.


จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.  เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้กระบวนการออกแบบเว็บไซต์ตั้งแต่เริ่มต้นการวางแผนตลอดจนการทดสอบประสิทธิผลของเว็บไซต์ได้
2.  เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจกระบวนการและเทคนิคการเลือกใช้เครื่องมือในการพัฒนาเว็บไซต์
3. เพื่อให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติในการออกแบบและนำเสนอสื่อในรูปแบบที่มีการโต้ตอบปฏิสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ได้
4. เพื่อให้นักศึกษานำความรู้เทคโนโลยีมัลติมีเดียต่างๆ ที่ได้เรียนมาใช้ในการสื่อสารผ่านระบบออนไลน์อย่างสร้างสรรค์
5.  เพื่อให้นักศึกษามีคุณสมบัติของนักออกแบบเว็บไซต์ที่ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ

วิธีการสอน
1. การบรรยาย
2. การตั้งคำถาม
3. ให้นักศึกษาลงมือปฏิบัติจริง
4. ให้นักศึกษานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน


การประเมินผลการเรียนรู้
1. การเข้าชั้นเรียน ความตั้งใจ ความรับผิดชอบ และการมีส่วนร่วม   10%
2. คะแนนเก็บ                                                                35%
3. โครงงาน                                                                  15%
4. สอบกลางภาค                                                            20%
5. สอบปลายภาค                                                            20%
รวม    100%

 

เข้าสู่ระบบเรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1
mod_vvisit_counterYesterday10
mod_vvisit_counterThis week62
mod_vvisit_counterLast week46
mod_vvisit_counterThis month172
mod_vvisit_counterLast month179
mod_vvisit_counterAll days160161